messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
image ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567[5 กรกฎาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567[19 มีนาคม 2567]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว[6 กุมภาพันธ์ 2567]
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)[24 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566หากท่านไม่ติดต่อชำระภายในเดือน กรกฎาคม 2566 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย [10 สิงหาคม 2566]
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา[5 กรกฎาคม 2566]
สื่อรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ[20 มีนาคม 2566]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖[10 กุมภาพันธ์ 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ป้องการการคลอดก่อนกำหนด[23 มกราคม 2566]
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย[12 มกราคม 2566]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว