องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
image ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [24 ตุลาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566หากท่านไม่ติดต่อชำระภายในเดือน กรกฎาคม 2566 จะมีหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ไปยังผู้ค้างชำระภาษี นอกจากค่าภาษีแล้วจะต้องชำระค่าปรับ และเงินเพิ่มด้วย [10 สิงหาคม 2566]
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา [5 กรกฎาคม 2566]
ขอความอนุเคราะห์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [31 มกราคม 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ป้องการการคลอดก่อนกำหนด [23 มกราคม 2566]
กำหนดวันประชุมประชาคมตำบล [11 เมษายน 2565]
ข้อบัญญัติ อบต.บางเเก้ว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2537 (ฉบับเเก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563 [26 มกราคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้วของดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลปีใหม่เเละทุกโอกาส [1 มกราคม 2565]
ป้ายโฆษณาที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะ [4 ตุลาคม 2564]
1 1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ)