messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 0621484044
นางวิภา พัฒน์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0862746350
นายสมโชค หวานทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0917973310
นางวาสนา อุชุภาพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0623828825
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0633938815
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0633938814
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0633938818
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0633938817
นายสุวิทย์ สอดส่อง
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0633938816

× องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว