องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 093-580-1081
นางวิภา พัฒน์ทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0862746350
นายสมโชค หวานทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0917973310
นางวาสนา อุชุภาพ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : 0623828825
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายอนันต์ ปานจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว(ส.อบต. ม.5)
โทร : 0810816738
นางสาวนฤมนต์ อินทอง
รองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว(ส.อบต. ม.2)
โทร : 0612499183
นายสฤษฎ์ศักดิ์ ยมใหม่
สมาชิกสภา อบต. ม.1
โทร : 0915757252
นายเฉลิมไชย ฉิมชู
สมาชิกสภา อบต. ม.3
โทร : 0936869877
นายพงษ์พันธ์ สังข์สิงห์
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทร : 0833883142
นายยุทธศักดิ์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทร : 0848476070
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
โทร : 061-523-9785
ไม่มีกรอบตำเเหน่ง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้ว
โทร : -
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชนินทร์ รัตนพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอนุชา ทัพเคลียว
น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวประภาพร มากเสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปภาดา ยุทนาวา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวมณจิรา ขวัญทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร ฐิติวงศกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพงษ์ สุกใส
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธัญวรรณ ระวีแสง
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
นายพฤติเชษฐ์ ธีรกุล
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางอังศุนิตย์ ธีรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฉลองขวัญ พัฒนา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์ ชูชาติ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสมฤทัย เเข็งเเรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายชนินทร์ รัตนพร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรฤทัย บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนวัฒณ์ รักชู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวัชรพล พิบูลย์ธัญญะ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
นายนพดล ภาสะเตมีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายบุญส่ง มะลัยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายทรงวุฒิ บัวเนี่ยว
คนงานทั่วไป
นายฉลอง พรมทิพย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายประสพโชค สมสอน
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายภูวเสฏฐ์ ชูชาติ
คนงานทั่วไป
นายสมมาท มูสิกชาต
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนฤมล แสงชัญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกิ่งณภัทร ช่วยเนียม
นักวิชาการศึกษา
นางสาววนิดา ทำทอง
ครู คศ.2
นางสาวปวิตรา แสงสูง
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวศิริกานดา สมใจ
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านบางแก้วใน
นางสาวมนัสชนก สังข์สิงห์
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาฝาชี
นางสาวช่อผกา ใจอุ่น
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านเขาฝาชี
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอนุชา ทัพเคลียว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวฐิติมา ไชยนาสัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญนอม บัวทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายสมพงษ์ จิตสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
นายฉัตรชัย เรืองฉิม
คนงานประจำรถขยะ
นายจรูญ จิตนาธรรม
คนงานประจำรถขยะ