ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ EMS) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง