ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจ ATK) ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK และกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ในการเตรีียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง