Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 
ข้อมูล อบต
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.บางแก้ว
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.บางแก้ว
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศงบฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 62) ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 58) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 55) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ถนนลากยางแอสฟัลท์ติกพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทับควาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 56) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 62 (ดู : 56) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัาง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ดู : 40) ธ.ค.
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ดู : 41) ธ.ค.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยทับควาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 41) ธ.ค.
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 40) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 40) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 39) ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 72) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทับไชยา – หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 78) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 82) ธ.ค.
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 104) ธ.ค.
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 99) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 132) ธ.ค.
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 178) ธ.ค.
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 162) ธ.ค.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2562 (ดู : 115) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารต่าง ๆ ของ อบต.บางแก้ว (ดู : 144) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคา (ดู : 130) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 123) ธ.ค.
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ /บรรทุก(ดีเซล) ของ อบต.บางแก้ว (ดู : 128) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 129) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 208) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาครก หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 200) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 167) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 168) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางไผ่ หมูู่ที่ 5 (ดู : 226) ธ.ค.
ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 239) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 226) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ดู : 238) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ดู : 217) ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 156) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 156) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 187) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้งโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 192) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 163) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 187) ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 277) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 237) ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 254) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ดู : 242) ธ.ค.
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 249) ธ.ค.
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 275) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านบางแก้วน้อย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 202) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านบางแก้วน้อย ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 225) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ดู : 240) ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ดู : 232) ธ.ค.
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย (ดู : 273) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตาพล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 349) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งตาพล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 324) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางแยกทางหลวงชนบท 1007-ท่าเรือบางหิน ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 278) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางแยกทางหลวงชนบท 1007-ท่าเรือบางหิน ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 249) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางแยกทางหลวงชนบท 1007-ท่าเรือบางหิน ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 251) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายทางบ้านบางลัด-บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 243) ธ.ค.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านทับไชยา-บ้านเนินหินกอง ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 373) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
   149/2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130  โทรศัพท์ : 077-826-843 โทรสาร : 077-826-844
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.bangkaew.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs