Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 
ข้อมูล อบต
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.บางแก้ว
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.บางแก้ว
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ลอยกระทงรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้วขอเชิญชวนชาวตำบลบางแก้ว ร่วมสบสานประเพณีไทย (ดู : 2) 28 ต.ค. 2563
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 9) 17 ก.ย. 2563
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 17) 17 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง เลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องคืการบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดระนอง จากวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 (ดู : 21) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ตามพระราชบัญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 26) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ 787 คน (ดู : 34) 15 พ.ค. 2563
แบบลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 40) 29 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2562 (ดู : 3) 3 ม.ค. 2562
เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ ต้องทำอย่างไร ? สำหรับปี พ.ศ.2563 (ดู : 18) 19 มิ.ย.
ประกาศ อบต.บางแก้ว เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 77) ธ.ค.
ประกาศ อบต.บางแก้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 73) ธ.ค.
ประกาศ อบต.บางแก้ว เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 62) ธ.ค.
ประกาศ อบต.บางแก้ว เรื่อง ประาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์สอบ (ดู : 72) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) (ดู : 52) ธ.ค.
โครงการอบรมจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของหน้าที่ท้องถิ่น (ดู : 51) ธ.ค.
ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 52) ธ.ค.
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 (ดู : 55) ธ.ค.
พ.ร.บ.สภาตำบล ฯ (ดู : 53) ธ.ค.
ประกาศเลื่อนขั้นเงินเดือน (ดู : 52) ธ.ค.
ประกาศการปฏิบัตหน้าที่ราชการ (ดู : 49) ธ.ค.
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 46) ธ.ค.
คู่มือบริการประชาชน (ดู : 49) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 (ดู : 49) ธ.ค.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 49) ธ.ค.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 332) ธ.ค.
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 559) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ดู : 450) ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ผลการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 273) ธ.ค.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลผอยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 (ตลาดกลาง) ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 เป็นตั้นไป (ดู : 235) ธ.ค.
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 377) ธ.ค.
ประกาศผลคะแนนการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง (ดู : 530) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ดู : 508) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2560 (ดู : 286) ธ.ค.
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ดู : 654) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ดู : 339) ธ.ค.
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๘(ไม่มีประเมินผล) (ดู : 484) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย (ดู : 443) ธ.ค.
คำแนะนำการชำระภาษี (ดู : 417) ธ.ค.
อบต.บางแก้ว จัดพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา 2558 (ดู : 318) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนสายทางบ้านบางลัด-บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ดู : 394) ธ.ค.
ปรับปรุงตลาดใต้สะพาน กม 30 (ดู : 299) ธ.ค.
โครงการที่กำลังดำเนินการ (ดู : 398) ธ.ค.
สร้างถนนคอนกรีต หมู่ 5 ซอยตาผัด (ดู : 416) ธ.ค.
ช่วยเหลือประชาชน (ดู : 759) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
   149/2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130  โทรศัพท์ : 077-826-843 โทรสาร : 077-826-844
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.bangkaew.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs