Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายเจษฎา ชูชาติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 
ข้อมูล อบต
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพทางเศรษฐกิจ
   สภาพทางสังคม
   การบริการพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   นโยบายเว็บไซต์ของ อบต.บางแก้ว
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.บางแก้ว
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 149/2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130 โทรศัพท์ 077-826843 โทรสาร 077-826844 :: WWW.BANGKAEW.GO.TH :: ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ 787 คน ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ (ดู : 13)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 15)
เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 16)
เรื่องประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ดู : 17)
ลอยกระทงรักษ์โลก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเเก้วขอเชิญชวนชาวตำบลบางแก้ว ร่วมสบสานประเพณีไทย  (ดู : 29)
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 40)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 37)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน จำนวน 13 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี จำนวน 18 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี จำนวน 61 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 40)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 
อบต.บางแก้ว จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.บางแก้ว จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเสลนกันแดดสำหรับบังแดดให้กับเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ หมู่ที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ประกาศ ผลคะแนนสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ดู : 32)
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 28)
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 71)
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 56)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (ดู : 75)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ดู : 17)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
จุดชมวิวเขาฝาชี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หัวรถจักร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
   149/2 หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130  โทรศัพท์ : 077-826-843 โทรสาร : 077-826-844
E-mail Address :
   Copyright © 2019. www.bangkaew.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs